Nowy kierunek studiów – Efektywność Energetyczna

Polska potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej posiadającej kompetencje w zakresie prowadzenia racjonalnej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej. Studia na kierunku Efektywność Energetyczna przygotować mają studenta do pracy w charakterze inżyniera utrzymania ruchu, energetyka przemysłowego, integratora efektywnych systemów energetycznych lub audytora energetycznego. Taki zakres kompetencji wymaga prowadzenia w ramach jednego kierunku zajęć o tematyce obejmującej obszary mechaniki, automatyki, elektroenergetyki i energetyki cieplnej. Połączenie ich w ramach jednej odpowiednio ułożonej oferty dydaktycznej pozwala studentowi nabyć umiejętności, które musiałby zdobywać studiując kilka kierunków jednocześnie. Oferta ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy, gdzie poszukiwani są specjaliści utrzymania ruchu posiadający także wiedzę w zakresie gospodarki energetycznej. Jest także odpowiedzią na rozwijający się w Polsce sektor energetyki niskoemisyjnej.

Uwzględniając powyższe w roku akademickim 2015/2016 zostanie uruchomiony nabór na studia, na kierunku Efektywność Energetyczna. Limit przyjęć wynosi 60 miejsc.

Studia będą prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności:

Efektywna gospodarka energetyczna i utrzymanie ruchu

W ramach tej specjalności studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z racjonalnym wykorzystaniem energii. Treści przedmiotów pokrywają obszary z dziedziny eksploatacji systemów i instalacji przemysłowych oraz budynkowych ukierunkowanej na oszczędność energii i nośników energii. Umiejętności te przydatne są zwłaszcza w pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją systemów tzn. z utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych, oraz prowadzeniem gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach i budownictwie.

Energetyka rozproszona z OZE

Studia na tej specjalności pozwalają studentom nabyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie integracji i instalacji systemów energetycznych z lokalnymi, niskoemisyjnymi źródłami energii oraz źródłami wykorzystującymi energię odnawialną. Umiejętności te wykorzystane mogą zostać w pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją jak również planowaniem, implementacją i optymalizacją systemów energetycznych ze źródłami kogeneracyjnymi i odnawialnymi źródłami energii w przemyśle i budownictwie.

Dlaczego warto studiować Efektywność Energetyczną:

 • Innowacyjny kierunek studiów związany z nowoczesnymi technologiami energetycznymi, efektywną gospodarką energetyczną i utrzymaniem ruchu;
 • Studia o profilu praktycznym, zapewniające semestralną praktykę zawodową w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • Większość zajęć o profilu praktycznym w bogato wyposażonych laboratoriach specjalistycznych realizowanych przez kadrę posiadającą doświadczenie praktyczne;
 • Możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności;
 • Możliwość kontaktu z przedsiębiorcami poprzez praktykę oraz realizację prac dyplomowych inżynierskich w firmach;

Sylwetka absolwenta:

 • Ma wiedzę na temat funkcjonowania maszyn i urządzeń przemysłowych, systemów technologicznych i systemów energetycznych;
 • Ma wiedzę na temat sposobów efektywnego wykorzystania energii w procesach przemysłowych;
 • Ma wiedzę w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii oraz odzysku/zagospodarowania energii odpadowej;
 • Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Potrafi prowadzić efektywną eksploatację maszyn, urządzeń i systemów energetycznych;
 • Potrafi analizować procesy technologiczne pod kątem zużycia energii i proponować rozwiązania poprawiające ich efektywność;
 • Potrafi ocenić potencjał energetyczny środowiska w danej lokalizacji i przeprowadzić proces projektowy w zakresie doboru lokalnego źródła energii wykorzystującego ten potencjał;
 • Potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne funkcje.

Miejsca pracy absolwenta Efektywności Energetycznej:

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne posiadające własne służby utrzymania ruchu;
 • Firmy usługowe świadczące usługi w zakresie utrzymania ruchu;
 • Firmy instalatorskie z branży energetycznej;
 • Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie w zakresie energetyki;
 • Firmy zarządzające nieruchomościami;
 • Komórki energetyczne jednostek samorządowych;
 • Własna działalność gospodarcza;

Stanowiska pracy absolwenta Efektywności Energetycznej:

 • Inżynier utrzymania ruchu;
 • Inżynier energetyk;
 • Audytor / Konsultant w zakresie efektywności energetycznej;
 • Inżynier serwisu systemów przemysłowych;
 • Integrator systemów energetycznych;
 • Inżynier projektu w zakresie źródeł odnawialnych;